Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Hệ thống tra cứu mục lục văn bản > Quản lý Hành Chính >

Văn bằng chứng chỉ

Các hướng dẫn nhà trường quản lý, cấp phát, sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

 1. Chỉ thị số 29/1999/CT-BGD&ĐT ngày 30/6/1999 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tăng cường kiểm tra, thanh tra việc quản lý, cấp phát, sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
 2. Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
 3. Quyết định số 17/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/4/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và mẫu bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.
 4. Quyết định số 25/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và mẫu bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.
 5. Quyết định số 34/2008/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Mẫu chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
 6. Quyết định số 39/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp 10, lớp 11 và lớp 12 ở cấp trung học phổ thông.
 7. Quyết định số 40/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/8/2003 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp theo hình thức giáo dục từ xa.
 8. Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.
 9. Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên.
 10. Quyết định số 41/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/7/1998 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc giao quyền quản lý và cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và công chức nhà nước Ngành Giáo dục và Đào tạo.
 11. Quyết định số 1912/QĐ-BGDĐT ngày 13/4/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt mẫu phôi bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. (*)
 12. Quyết định số 2927/QĐ-BGDĐT ngày 14/4/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt mẫu phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. (*)
 13. Quyết định số 2928/QĐ-BGDĐT ngày 14/4/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt mẫu phôi chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân. (*)
 14. Công văn số 6961/BGDĐT-VP ngày 14/8/2009 của Bộ GD&ĐT về việc thay đổi mẫu phôi văn bằng chứng chỉ.
 15. Thông tư số 20/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp.
 16. Thông tư số 21/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng.
 17. Thông tư số 22/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học.
 18. Thông tư số 23/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành mẫu bằng thạc sĩ.
 19. Thông tư số 24/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành mẫu bằng tiến sỹ.
 20. Quyết định số 7176/QĐ-BGDĐT ngày 09/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quy trình cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhắn tin cho tác giả
Phan Văn Diễn @ 08:52 01/02/2012
Số lượt xem: 3459
Số lượt thích: 0 người
Avatar
Các hướng dẫn nhà trường quản lý, cấp phát, sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
Avatar

Văn bằng chứng chỉ

Các hướng dẫn nhà trường quản lý, cấp phát, sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân. *. *. *. *. *. *. * *. * *. *Quyết định số 1912/QĐ-BGDĐT ngày 13/4/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt mẫu phôi bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. (*) *Quyết định số 2927/QĐ-BGDĐT ngày 14/4/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt mẫu phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và...

Văn bản

a) Ban Hành Văn Bản *. *. *. *. *. *. *. *. *. * *. *. *. *. *. *Quyết định số 1836-QĐ/TWĐTN ngày 23/6/2006 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đoàn. (*) *. b) Văn Thư-Lưu Trữ *. *. *. *. * *. *. *. * *. *. *. *. *. c) Quản Lý Con Dấu *. *. *. *. *. d) Bảo Mật *. *. *. *. *. đ) Cấp Bản Sao 1....

Đánh giá xếp loại học sinh

*. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. ...

Thi, xét tốt nghiệp

*. *. *. * *. ...

Tuyển sinh

*. *. ...

Quy hoach cán bộ

1. . 2. . 3. ....

Các tổ chức chính trị-xã hội

1. 2. 3. 4. 5. 6. a) Công đoàn *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. * *. * * * b) Hội Khuyến Học Việt Nam *. *. * *. c) Hội Cựu Giáo Chức Việt Nam *. d) Ban Đại Diện Cha Mẹ Học...

Thi đua khen thưởng

*. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. * *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. ...

Đào tạo bồi dưỡng

*. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. * *. *. * *. *. * ...

Tiền lương-phụ cấp

a) Tiền Lương 1. . 2. . 3. . 4. 5. . b) Phụ Cấp, Trợ Cấp 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . 6. . 7. . 8. . 9. ....

Đánh giá xếp loại công chức, viên chức

*. *. *. (không đưa vào phần đánh giá xếp loại cán bộ) *. *. *. *. *. ...

Chế độ chính sách

*. *. *. *. *. *. *. *. ...

Chế độ công tác

*. *. *. *. ...

Định mức biên chế

*. *. *. *. * *. ...
 
Gửi ý kiến