Quyết định nâng lương cho Kiều Thu

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:06' 20-03-2012
Dung lượng: 30.5 KB
Số lượt tải: 42
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

Số: 27/QĐ - LTR
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Đạ Tông, ngày 20 tháng 03 năm 2012QUYẾT ĐỊNH
V/v Nâng lương theo niên hạn cho CB VC

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

Căn cứ Nghị định số: 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ V/v chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Thông tư số: 03/2005/TT – BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội Vụ, V/v Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, V/v Ban hành Quy định “ Phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lâm Đồng”;
Căn cứ Quyết định số 257/QĐ – SGD&ĐT ngày 10/1/2008 của sở Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng V/v Nâng bậc lương cho cán bộ công chức viên chức; Căn cứ Quyết định số 83/QĐ – THPT ĐT ngày 01/04/2010 của trường THPT Đạ Tông V/v chuyển loại và bổ nhiệm vào ngạch công chức viên chức;
Căn cứ Biên bản họp xét nâng lương ngày 20 tháng 03 năm 2012 của hội đồng lương trường THCS Liêng Trang;
Theo đề nghị của văn phòng trường THCS Liêng Trang.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nâng bậc lương theo niên hạn cho ông (bà) Lê Thị Kiều Thu – Giáo viên trường THCS Liêng Trang.
*Lương hiện hưởng: ngạch 15a201, bậc 3, hệ số 3,00 từ 01/2010. Thời gian tính nâng bậc từ tháng 03/2009.
* Được nâng lương lên bậc 4, ngạch 15a201, hệ số 3,33. Thời điểm hưởng và nâng bậc lương tiếp theo tính từ tháng 03/2012.
Điều 2. Bộ phận kế toán, văn phòng trường THCS Liêng Trang và ông (bà) Lê Thị Kiều Thu căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
- Như điều 2.
- Lưu VT.