Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bản kiểm điểm tự phê bình theo nghị quyết TW4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:11' 11-09-2015
Dung lượng: 112.0 KB
Số lượt tải: 478
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG ỦY XÃ ĐẠ TÔNG
CHI BỘ THCS LIÊNG TRANG


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đạ Tông, ngày tháng 12 năm 2012BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM
Tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết
Trung ương 4 Khoá XI về xây dựng Đảng

Tôi tên là : Phan Văn Diễn, Sinh ngày 15 / 12 / 1976
Chức vụ Đảng hiện nay : Bí thư chi bộ
Chức vụ chính quyền hiện nay : Hiệu trưởng
Là đảng viên thuộc chi bộ : Trường THCS Liêng Trang

Căn cứ Nghị quyết số 12- NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.
Căn cứ kế hoạch số 40 - KH/HU ngày 06 tháng 12 năm 2012 của huyện ủy Đam Rông về kiểm điểm tự phê bình và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2012.
Căn cứ hướng dẫn số 06 - HD/TC ngày 11 tháng 12 năm 2012 của ban tổ chức huyện ủy Đam Rông về đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2012.
Căn cứ công văn số 15 - CV/ĐU ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Đảng ủy xã Đạ Tông về kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo và đảng viên cuối năm 2012.
Căn cứ vào quy chế làm việc của chi bộ trường THCS Liêng Trang trong nhiệm kỳ 2010- 2012.
Tôi xin tự kiểm điểm như sau:
I. PHẦN TỰ KIỂM ĐIỂM
1. Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.
a. Ưu điểm:
Với vai trò, nhiệm vụ là bí thư chi bộ; hiệu trưởng trường THCS Liêng Trang; Bản thân luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho bản thân và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ; xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong cơ quan.
Bản thân luôn cùng với chi bộ đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, Chủ chương của Đảng gắn với mục tiêu, kế hoạch thực hiện ở địa phương và của ngành. Luôn quan tâm lãnh đạo xây dựng chương trình, tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên.
Luôn học tập nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ đảng viên và cán bộ giáo viên, công nhân viên trong nhà trường. Tìm tòi các giải pháp nhằm giáo dục, ngăn chặn tình trạng suy thoái phẩm chất đạo đức lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”; Các chuyên đề của cuộc vận động đã đưa vào sinh hoạt hàng tháng của chi bộ. Thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Quy định của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện về tiêu chuẩn đạo đức lối sống của cán bộ, công chức; thực hiện nghiêm túc luật công chức, viên chức; quy định về những điều Đảng viên không được làm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Có lối sống trong sạch, lành mạnh, không mê tín dị đoan; quan hệ đúng mực, thân mật với mọi người; bản thân và gia đình luôn gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, các ngày lễ, tết, sinh nhật, tiệc vui của gia đình. Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua của nhà trường, của ngành và của địa phương.
Cá nhân là người đứng đầu cơ quan đơn vị luôn gương mẫu và tổ chức thực hiện tốt quy chế, quy định của cơ quan đơn vị, các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh kiểm tra, giám sát hàng năm trên tất cả các lĩnh vực tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống đặc biệt là nhiệm vụ chuyên ngành. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, tập thể, các đoàn thể và nhân dân, học sinh. Xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, hàng năm không có đảng viên vi phạm tư cách.
Trong những năm qua, bản thân luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn kiên định, nhất quán trung thành với mục tiêu lý tưởng của Chủ nghĩa Mac
Gửi ý kiến