Mẫu đơn xin nâng lương thường xuyên

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:52' 13-04-2013
Dung lượng: 33.5 KB
Số lượt tải: 94
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ
XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN

Kính gửi:
Hội đồng lương trường Trung học cơ sở Liêng Trang


Tôi tên là: ....................................; Sinh ngày ... tháng ... năm ............
Quê quán : .............................................................................................
Thường trú tại: ......................................................................................
Căn cứ thông tư số 03/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức;
Căn cứ công văn số 1090/UBND ngày 13/02/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc;
Căn cứ công văn số 642/SNV-ĐTQLCC ngày 12/12/2007 của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng về việc nâng bậc lương cho CCVC;
Đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định, bản thân tôi nhận thấy:

Bậc lương hiện hưởng là: .../..., hệ số: .... Thời điểm hưởng từ tháng ... năm ........., đến thời điểm tháng ........ năm ....... bản thân tôi đủ điều kiện để nâng bậc lương tiếp theo.
Vậy tôi làm đơn này đề nghị hội đồng lương nhà trường xem xét nâng bậc lương cho tôi lên bậc ..../...., hệ số .......... Thời điểm hưởng từ tháng .... năm .....
Tôi xin hứa tiếp tục phấn đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Tôi xin chân thành cảm ơn !

Đạ Tông, ngày .... tháng ..... năm 20......
Người làm đơn