Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Mẫu Quyết định nâng lương trước thời hạn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:08' 08-09-2015
Dung lượng: 31.0 KB
Số lượt tải: 234
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG ………
_____________________

Số: /QĐ-……
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________________________________________

………, ngày tháng năm 201QUYẾT ĐỊNH
Về việc nâng lương trước thời hạn cho viên chức
___________________________________


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ......

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về việc chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Ban hành Quy định Phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lâm Đồng;
Căn cư biên bản họp Hội đồng lương trường ...... ngày ….. tháng .. năm …;
Theo đề nghị của Hội đồng xét …......,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nâng lương trước thời hạn … tháng, do … cho ông (bà) …… – Công tác tại trường ...... thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Đam Rông.
* Lương hiện hưởng ngạch …… bậc …/…, hệ số … từ tháng …/…...
* Nâng lên bậc …/…, hệ số ……; thời điểm hưởng và nâng bậc lương tiếp theo tính từ tháng …/…….
Điều 2. Trường ......, bộ phận Kế toán, các bộ phận liên quan và ông (bà) …… căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Phòng GD&ĐT (b/c);
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
Avatar

Mẫu Quyết định nâng lương trước thời hạn

 
Gửi ý kiến