Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Văn bằng chứng chỉ

Các hướng dẫn nhà trường quản lý, cấp phát, sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân. *. *. *. *. *. *. * *. * *. *Quyết định số 1912/QĐ-BGDĐT ngày 13/4/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt mẫu phôi bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. (*) *Quyết định số 2927/QĐ-BGDĐT ngày 14/4/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt mẫu phôi...

Văn bản

a) Ban Hành Văn Bản *. *. *. *. *. *. *. *. *. * *. *. *. *. *. *Quyết định số 1836-QĐ/TWĐTN ngày 23/6/2006 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đoàn. (*) *. b) Văn Thư-Lưu Trữ *. *. *. *. * *. *. *. * *. *. *. *. *. c) Quản Lý Con Dấu *. *. *. *. *. d) Bảo Mật *. *. *. *. *. đ)...

Đánh giá xếp loại học sinh

*. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. ...

Thi, xét tốt nghiệp

*. *. *. * *. ...

Tuyển sinh

*. *. ...

Quy hoach cán bộ

1. . 2. . 3. ....

Các tổ chức chính trị-xã hội

1. 2. 3. 4. 5. 6. a) Công đoàn *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. * *. * * * b) Hội Khuyến Học Việt Nam *. *. * *. c) Hội Cựu Giáo Chức Việt Nam *. d) Ban Đại Diện Cha Mẹ...

Thi đua khen thưởng

*. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. * *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. ...

Đào tạo bồi dưỡng

*. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. * *. *. * *. *. * ...

Tiền lương-phụ cấp

a) Tiền Lương 1. . 2. . 3. . 4. 5. . b) Phụ Cấp, Trợ Cấp 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . 6. . 7. . 8. . 9. ....

Đánh giá xếp loại công chức, viên chức

*. *. *. (không đưa vào phần đánh giá xếp loại cán bộ) *. *. *. *. *. ...

Chế độ chính sách

*. *. *. *. *. *. *. *. ...

Chế độ công tác

*. *. *. *. ...

Định mức biên chế

*. *. *. *. * *. ...