Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

3 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Bai_thi_so_2__lop_3.flv Mauchuvietbangchuhoadung.png Chuc_mung_nam_moi_20131.swf Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf Chuc_2013_Quang_loan.swf Bannertet2013.swf Trian1.swf Sntrungkien.swf Luyen_chu_dep_anh_duong.swf Thiep_moi_sinh_nhat_Thanh_Nghi15.swf FLASH1_CHAO_MUNG_NAM_HOC_MOI.swf Phu_keo_mo_cau.swf Ho_Chi_Minh_dep_nhat_ten_nguoi.swf M2.swf Hoa_hong_5.swf Thang_ba.swf Ha_trang.swf DANH_NGON_VE_TAI_TRI.swf DANH_NGON_1.swf

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > Hệ thống tra cứu mục lục văn bản > Quản lý Hành Chính >

  Văn bản

  a) Ban hành văn bản

  1. Luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội về Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
  2. Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
  3. Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Liên tịch Bộ Nội vụ - Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.
  4. Quyết định số 09/1998/QĐ-VPCP ngày 22/11/1998 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời về viết hoa trong văn bản của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.
  5. Hướng dẫn số 1156/HD-TLĐ ngày 22/11/2000 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn.
  6. Quyết định số 31/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/8/1999 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc bãi bỏ 174 văn bản quy phạm pháp luật của ngành giáo dục và đào tạo.
  7. Quyết định số 38/2000/QĐ- BGD&ĐT ngày 29/8/2000 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc bãi bỏ 11 thông tư liên bộ hết hiệu lực thi hành.
  8. Quyết định số 41/2007/QĐ-BGDĐT ngày 08/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ GD&ĐT ban hành và liên tịch ban hành từ năm 1999 đến năm 2005 hết hiệu lực.
  9. Quyết định số 69/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành từ năm 1975 đến năm 2006 về hoạt động của trường sư phạm hết hiệu lực.
  10. Chỉ thị số 636/CT-TTg ngày 20/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các biện pháp thi hành luật.
  11. Thông tư số 03/2009/TT-BNG ngày 09/7/2009 của Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn dịch quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng anh để giao dịch đối ngoại.
  12. Chỉ thị số 7883/CT-BGDĐT ngày 02/11/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các biện pháp thực hiện pháp luật trong ngành giáo dục.
  13. Quyết định số 9138/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy định tạm thời về sử dụng văn bản điện tử để công bố văn bản quy phạm pháp luật và giao dịch văn bản hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  14. Quyết định số 31-QĐ/TW ngày 01/10/1997 của Bộ chính trị  quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng.
  15. Hướng dẫn số 01-HD/VPTW ngày 02/02/1998 của Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương về thể thức văn bản của Đảng.
  16. Quyết định số 1836-QĐ/TWĐTN ngày 23/6/2006 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đoàn. (*)
  17. Hướng dẫn số 29-HD/VP ngày 02/02/1998 của Văn phòng Trung ương Đoàn hướng dẫn thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

  b) Văn thư-Lưu trữ

  1. Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư.
  2. Quyết định số 2500/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động công tác văn thư.
  3. Pháp lệnh số 34/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Lưu trữ quốc gia.
  4. Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh lưu trữ quốc gia.
  5. Công văn số 425/VTLTNN-NVTW ngày 18/7/2005 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến.
  6. Công văn số 260/VTLTNN-NVĐP ngày 06/5/2005 của Cục văn thư lưu trữ nhà nước hướng dẫn xây dựng quy chế công tác văn thư và lưu trữ cơ quan.
  7. Công văn số 437/BGDĐT-VP ngày 26/01/2010 của Bộ GD&ĐT về phương hướng, nhiệm vụ công tác lưu trữ năm 2010.
  8. Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư.
  9. Hướng dẫn số 169/HD-VTLTNN ngày 10/3/2010 của Cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước thuộc Bộ Nội vụ về việc xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ.
  10. Công văn số 139/VTLTNN-TTTH ngày 14/3/2009 của Cục Văn thư lưu trữ về việc hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng.
  11. Công văn số 879/VTLTNN-NVĐP ngày 19/12/2006 của Cục Văn thư lưu trữ về việc hướng dẫn tổ chức tiêu huỷ tài liệu hết giá trị.
  12. Công văn số 608/LTNN-TTNC ngày 19/11/1999 của Cục Lưu trữ Nhà nước về việc hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong văn thư, lưu trữ.
  13. Quyết định số 89/2009/QĐ-TTg ngày 24/6/2009 của  Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Nội vụ.
  14. Quyết định số 228/QĐ ngày 31/12/1992 của Bộ trưởng Bộ Khoa học-Công nghệ và Môi trường ban hành tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN-5700-1992 Văn bản quản lý Nhà nước.

  c) Quản lý con dấu

  1. Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.
  2. Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu.
  3. Thông tư liên tịch 07/2002/TT-LT của Bộ Công an và Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ về việc về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.
  4. Thông tư số 08/2003/TT-BCA ngày 12/5/2003 của Bộ Công An hướng dẫn mẫu dấu, tổ chức khắc dấu, kiểm tra việc bảo quản, sử dụng con dấu của các cơ quan, tổ chức theo Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ.
  5. Thông tư số 07/2010/TT-BCA ngày 05/02/2010 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu đã được sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009.

  d) Bảo mật

  1. Pháp lệnh số 30/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về bảo vệ bí mật nhà nước.
  2. Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước.
  3. Thông tư số 12/2002/BCA(A11) ngày 13/9/2002 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước.
  4. Quyết định số 32/2005/QĐ-TTg ngày 07/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ tối mật trong ngành giáo dục và đào tạo.
  5. Quyết định số 160/2005/QĐ-BCA(A11) ngày 23/02/2005 của Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ mật trong ngành giáo dục và đào tạo.

  đ) Cấp bản sao

  1.     Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

  2.     Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

  3.     Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.

  4.     Thông tư số 20/2002/TT-BGD&ĐT ngày 12/4/2002 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện việc cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ và xác nhận các giấy tờ khác trong lĩnh vực giáo dục.

  e) Kiểm tra và xử lý văn bản

  1.     Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

  2.     Thông tư liên tịch số 158/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 28/12/2007 của Liên Bộ Tài chính-Tư pháp hướng dẫn về quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

  3.     Thông tư số 100/2006/TT-BTC ngày 23/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

  4.     Quyết định số 05/2007/QĐ-TTg ngày 10/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

  5.     Quyết định số 18/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát,  hệ thống hoá, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục.


  Nhắn tin cho tác giả
  Phan Văn Diễn @ 08:51 01/02/2012
  Số lượt xem: 2524
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến