Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

3 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Bai_thi_so_2__lop_3.flv Mauchuvietbangchuhoadung.png Chuc_mung_nam_moi_20131.swf Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf Chuc_2013_Quang_loan.swf Bannertet2013.swf Trian1.swf Sntrungkien.swf Luyen_chu_dep_anh_duong.swf Thiep_moi_sinh_nhat_Thanh_Nghi15.swf FLASH1_CHAO_MUNG_NAM_HOC_MOI.swf Phu_keo_mo_cau.swf Ho_Chi_Minh_dep_nhat_ten_nguoi.swf M2.swf Hoa_hong_5.swf Thang_ba.swf Ha_trang.swf DANH_NGON_VE_TAI_TRI.swf DANH_NGON_1.swf

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Hồ sơ tốt nghiệp năm 2011

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:22' 12-06-2013
  Dung lượng: 264.3 KB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ––– Số: 11/2006/QĐ-BGD&ĐT
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2006
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở –––––––––––
  BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
  Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
  Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học và ông Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ quy định về thi tốt nghiệp trung học cơ sở tại Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 17/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  Điều 3. Các ông (bà) Chánh văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Ban KGTW Đảng;
  - UB VHGDTNTN-NĐ của Quốc hội;
  - Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
  - Công báo;
  - Lưu: VT, Vụ GDTrH, Vụ GDTX, Vụ PC.
  BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  Nguyễn Minh Hiển – Đã ký
  
  

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO –––
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––––––––
  
  QUY CHẾ
  Xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
  –––––––––
  Chương I
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  1. Quy chế này quy định về xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) bao gồm: điều kiện dự xét và công nhận tốt nghiệp; tổ chức xét công nhận tốt nghiệp; trách nhiệm của cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục trong việc xét công nhận tốt nghiệp.
  2. Quy chế này áp dụng đối với người học là người Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam đã học hết chương trình THCS.
  Điều 2. Mục đích, yêu cầu và căn cứ xét công nhận tốt nghiệp
  1. Việc xét công nhận tốt nghiệp THCS nhằm xác nhận trình độ của người học sau khi học hết chương trình THCS.
  2. Xét công nhận tốt nghiệp THCS phải đảm bảo yêu cầu chính xác, công bằng, khách quan.
  3. Căn cứ để xét công nhận tốt nghiệp THCS là kết quả rèn luyện và học tập của người học ở năm học lớp 9.
  Điều 3. Số lần xét công nhận tốt nghiệp trong một năm
  1. Đối với học sinh THCS, mỗi năm xét công nhận tốt nghiệp THCS một lần, ngay sau khi kết thúc năm học (theo biên chế năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
  2. Đối với học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên THCS (sau đây gọi là bổ túc THCS), số lần xét công nhận tốt nghiệp trong một năm do sở giáo dục và đào tạo trình uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định.
  Chương II
  ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TỐT NGHIỆP VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
  Điều 4. Điều kiện dự xét công nhận tốt nghiệp
  1. Học sinh học hết chương trình THCS không quá 21 tuổi, học viên học hết chương trình bổ túc THCS từ 15 tuổi trở lên.
  Trường hợp học trước tuổi, học vượt lớp phải thực hiện theo quy định về học trước tuổi, học vượt lớp của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  2. Không nghỉ học quá 45 buổi ở năm học lớp 9 (nghỉ một
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓