Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các tổ chuyên môn năm học 2017 - 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:00' 16-10-2017
Dung lượng: 74.0 KB
Số lượt tải: 39
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD& ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: / KH- LTR
Đạ Tông, ngày 01 tháng 8 năm 2017


KẾ HOẠCH
Phân công nhiệm vụ công tác năm học 2017 - 2018

Kính gửi: Các tổ trưởng chuyên môn.

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
Nay trường THCS Liêng Trang xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ công tác cho các tổ chuyên môn, cụ thể như sau:
I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Đảm bảo nguyên tắc chế độ làm việc, lao động đối với cán bộ công chức, viên chức trong nhà trường. Phát huy khả năng và năng lực công tác của cán bộ giáo viên trong từng vị trí việc làm.
2. Thực hiện tốt vai trò, chức năng quản lý, điều hành, triển khai các nhiệm vụ giáo dục ở nhà trường và địa phương.
3. Thực hiện dân chủ, công khai hóa nhiệm vụ đối với người lao động.
II/ NỘI DUNG:
Phân công tổng thể cho các tổ chuyên môn
- Tổng số lớp: 22 lớp;
- Tổng số tiết/tuần: 755 tiết, trong đó giảng dạy: 637 tiết; chủ nhiệm: 88 tiết; kiêm nhiệm: 30 tiết):
1.1. Tổ Toán Tin. Tổng số tiết phải thực hiện: 190 tiết, trong đó:
Giảng dạy Toán: 88 tiết; Tin: 44 tiết.
Chủ nhiệm: 6A1, 6A2; 7A1; 8A1; 9A1 = 20 tiết.
HĐNG LL: 6A1; 6A2; 7A1; 8A1; 9A1 = 2,5 tiết.
Kiêm nhiệm: Tổ trưởng: 4 tiết; CTCĐ: 03 tiết; TPT Đội: 17 tiết.
Tổng cộng: 178,5 tiết (thiếu 11,5 tiết).
1.2. Tổ Ngữ Văn. Tổng số tiết phải thực hiện: 114 tiết, trong đó:
Giảng dạy Văn: 92 tiết.
Chủ nhiệm: 6A3; 7A2; 8A2; 9A2 = 16 tiết.
HĐNG LL: 6A3; 7A2; 8A2; 9A2 = 2 tiết.
Kiêm nhiệm: Tổ trưởng: 4 tiết;
Tổng cộng: 114 tiết (thiếu 00 tiết).
1.3. Tổ Sinh Hóa Lý Công nghệ. Tổng số tiết phải thực hiện: 190 tiết, trong đó:
Giảng dạy Sinh: 44 tiết.
Giảng dạy Lý: 26 tiết.
Giảng dạy Hóa: 18 tiết.
Giảng dạy Công nghệ: 34 tiết.
Chủ nhiệm: 6A4; 6A5; 7A3; 7A4; 8A3; 8A4 = 24 tiết.
HĐNG LL: 6A4; 6A5; 7A3; 7A4; 8A3; 8A4 = 3 tiết.
Kiêm nhiệm: Tổ trưởng: 4 tiết; TTND: 2 tiết; PTTB: 3 tiết.
Tổng cộng: 158 tiết (thiếu 32 tiết).
1.4. Tổ Anh văn AN – MT – TD. Tổng số tiết phải thực hiện: 190 tiết, trong đó:
Giảng dạy Anh văn: 62 tiết.
Giảng dạy Mỹ thuật: 20 tiết.
Giảng dạy Thể dục: 44 tiết.
Giảng dạy Âm nhạc: 20 tiết.
Chủ nhiệm: 6A6; 7A5, 8A5, 9A3 = 16 tiết.
HĐNG LL: 6A6; 7A5, 8A5, 9A3 = 2 tiết.
Kiêm nhiệm: Tổ trưởng: 4 tiết;
Tổng cộng: 168 tiết (thiếu 22 tiết).
1.5. Tổ Sử Địa Công dân. Tổng số tiết phải thực hiện: 114 tiết, trong đó:
Giảng dạy Lịch sử: 33,5 tiết.
Giảng dạy Địa lý: 33,5 tiết.
Giảng dạy Công dân: 22 tiết.
Chủ nhiệm: 7A6; 7A7; 9A4 = 12 tiết.
HĐNG LL: 7A6; 7A7; 9A4 = 1,5 tiết.
Kiêm nhiệm: Tổ trưởng: 4 tiết; PCTCĐ: 3 tiết.
Tổng cộng: 109,5 tiết (thiếu 4,5 tiết).
Phân công nhiệm vụ cụ thể.
(có bảng tổng hợp trên cơ sở đề xuất của các tổ chuyên môn)
Phân công công tác chủ nhiệm lớp.
(có bảng tổng hợp trên cơ sở đề xuất của các tổ chuyên môn)
III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Căn cứ vào kế hoạch phân công nhiệm vụ công tác trong năm học 2017 – 2018
Avatar

Kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các tổ chuyên môn năm học 2017 - 2018

 
Gửi ý kiến