Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Nội dung và liên hệ của sự phát triển LLSX

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Giá trình của học viện Quốc gia Hồ Chính Minh
Người gửi: Quach Thi Hong Nhi
Ngày gửi: 09h:33' 19-12-2020
Dung lượng: 21.4 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
Câu 2: Những nhiệm vụ phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Liên hệ địa phương?
Mở bài: Thời kỳ quá độ lên CNXH là thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc, triệt để và toàn diện từ xã hội cũ sang xã hội mới - xã hội XHCN. Nó diễn ra trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo ra các tiền đề vật chất, tinh thần cần thiết để hình thành một xã hội mới mà trong đó những nguyên tắc căn bản của xã hội XHCN từng bước được thực hiện. Thời kỳ này bắt đầu từ khi giai cấp vô sản giành được chính quyền, bắt tay vào xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và kết thúc khi đã xây dựng xong về cơ bản cơ sở vật chất- kỹ thuật của xã hội.
Từ mục tiêu xây dựng thành công CNXH là “một xã hội: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, do nhân dân làm chủ, có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do đảng công sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới”.
ND.1 - Đảng ta xác định phát triển lực lượng sản xuất thông qua công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân. Trong đó:
+ Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức và bảo vệ tài nguyên, môi trường; xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại, có hiệu quả và bền vững, gắn kết chặt chẽ công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ.
+ Coi trọng phát triển các ngành công nghiệp nặng, công nghiệp chế tạo có tính nền tảng và các ngành công nghiệp có lợi thế; phát triển nông, lâm, ngư nghiệp ngày càng đạt trình độ công nghệ cao, chất lượng cao gắn với công nghiệp chế biến và xây dựng nông thôn mới.
+ Bảo đảo phát triển hài hòa giữa các vùng, miền; thúc đẩy phát triển nhanh các vùng kinh tế trọng điểm,…
+ Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế….
2. Liên hệ ở địa phương:Hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện.
Thoại Sơn là huyện nông nghiệp nằm trong vùng trũng tứ giác Long Xuyên, tổng diện tích tự nhiên 46.885 ha ( đất nông nghiệp chiếm..., có 17 xã, thị trấn (14 xã, 3 thị trấn). Toàn huyện có 44.708 hộ với 182.282 nhân khẩu, đa số người dân sống bằng nghề nông. Trong thời gian qua, nông dân huyện đã phát triển nhiều mô hình sản xuất mới đem lại hiệu quả kinh tế vượt trội. góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và đời sống nhân dân. Có thể nói, chuyển dịch cơ cấu kinh tế là một nội dung quan trọng hàng đầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cả trước mắt và lâu dài.
Chuyển dịch cơ cầu kinh tế là một yêu cầu bức xúc nhằm xóa bỏ tính chất thuần nông, tiến lên phát triển những mô hình sản xuất đa dạng nhằm sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động, thích ứng nhanh với cơ chế thị trường và nâng cao đời sống nhân dân có thể kể đến một số lịnh vực:
Tổng giá trị sản xuất (GO) theo giá thực tế năm 2018 huyện Thoại Sơn đạt 7.679 tỷ đồng, trong đó: Giá trị sản xuất lĩnh vực trồng trọt đạt 5.265 tỷ đồng, giá trị sản xuất lĩnh vực chăn nuôi đạt 312 tỷ đồng, giá trị sản xuất lĩnh vực thủy sản đạt 987 tỷ đồng, giá trị sản xuất lĩnh vực lâm nghiệp đạt 27 tỷ đồng, giá trị sản xuất lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp đạt 1.088 tỷ đồng. Cụ thể như sau:
*Về trồng trọt
- Về hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung: Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/6/2012 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, huyện đã ban hành kế hoạch cụ thể phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cơ bản đến năm 2020, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ
 
Gửi ý kiến