Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Bai_thi_so_2__lop_3.flv Mauchuvietbangchuhoadung.png Chuc_mung_nam_moi_20131.swf Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf Chuc_2013_Quang_loan.swf Bannertet2013.swf Trian1.swf Sntrungkien.swf Luyen_chu_dep_anh_duong.swf Thiep_moi_sinh_nhat_Thanh_Nghi15.swf FLASH1_CHAO_MUNG_NAM_HOC_MOI.swf Phu_keo_mo_cau.swf Ho_Chi_Minh_dep_nhat_ten_nguoi.swf M2.swf Hoa_hong_5.swf Thang_ba.swf Ha_trang.swf DANH_NGON_VE_TAI_TRI.swf DANH_NGON_1.swf

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quyết định ban hành quy chế hoạt dộng của Hội khuyến học

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
  Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:56' 07-09-2015
  Dung lượng: 34.5 KB
  Số lượt tải: 200
  Số lượt thích: 0 người
  UBND XÃ ĐẠ TÔNG
  HỘI KHUYẾN HỌC

  Số : /QĐ-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

  Đạ Tông, ngày tháng 04 năm 2012

  
  
  QUYẾT ĐỊNH
  V/v Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội Khuyến học

  UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠ TÔNG

  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
  Căn cứ quyết định số 08/QĐ-HKH ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Hội Khuyến học huyện Đam Rông V/v Chuẩn y Ban chấp hành Hội khuyến học xã Đạ Tông;
  Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Khuyến học xã Đạ Tông;

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội Khuyến học xã Đạ Tông nhiệm kỳ 2011 – 2016.
  Bản Quy chế ban hành kèm theo quyết định này gồm 7 chương 14 điều do BCH Hội Khuyến học xã xây dựng và thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2011
  Điều 2. UBND xã Đạ Tông, Chủ tịch Hội Khuyến học, các chi hội khuyến học trực thuộc hội khuyến học xã chịu trách nhiệm thi hành.
  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Nơi nhận:
  - Như điều 2;
  - HKH huyện;
  - Đảng ủy xã;
  - Lưu VP.
  CHỦ TỊCH
  
  
  Avatar

  quy chế hoạt dộng của Hội khuyến học xã

  No_avatar

  xin chào các bạn có ai có mẫu báo cáo kiểm điểm điều hành đại hội nhiệm kỳ của hội khuyến học cho xin với, cảm ơn 

   

   
  Gửi ý kiến