Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

9 khách và 1 thành viên
 • La Nin
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Bai_thi_so_2__lop_3.flv Mauchuvietbangchuhoadung.png Chuc_mung_nam_moi_20131.swf Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf Chuc_2013_Quang_loan.swf Bannertet2013.swf Trian1.swf Sntrungkien.swf Luyen_chu_dep_anh_duong.swf Thiep_moi_sinh_nhat_Thanh_Nghi15.swf FLASH1_CHAO_MUNG_NAM_HOC_MOI.swf Phu_keo_mo_cau.swf Ho_Chi_Minh_dep_nhat_ten_nguoi.swf M2.swf Hoa_hong_5.swf Thang_ba.swf Ha_trang.swf DANH_NGON_VE_TAI_TRI.swf DANH_NGON_1.swf

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quyết định thành lập Đoàn tự kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục năm 2014

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Phan Văn Diễn
  Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:13' 10-11-2014
  Dung lượng: 46.0 KB
  Số lượt tải: 814
  Số lượt thích: 0 người
  ỦY BAN NHÂN DÂN
  XÃ ĐẠ TÔNG
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  
  
  
  Số: /QĐ-UBND
  Đạ Tông, ngày 27 tháng 10 năm 2014
  
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập Đoàn tự kiểm tra công tác
  Phổ cập giáo dục và xóa mù chữ xã Đạ Tông năm 2014


  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠ TÔNG

  Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
  Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;
  Căn cứ Thông tư số 32/2012/TT-BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em năm tuổi;
  Căn cứ Thông tư số 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04/12/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định kiểm tra công nhận Phổ cập giáo dục Tiểu học và Phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi;
  Căn cứ công văn số: 3420/THPT ngày 23/04/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở;
  Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/03/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
  Theo đề nghị của BCĐ PCGD - XMC xã Đạ Tông.
  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Thành lập đoàn tự kiểm tra công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ xã Đạ Tông năm 2014, gồm các thành phần và các ông, bà có tên như sau:
  1. Bà:
  Cil K’ Hai
  Phó chủ tịch UBND
  Trưởng đoàn
  
  2. Ông:
  Phan Văn Diễn
  HT THCS Liêng Trang
  Phó trưởng Đoàn
  
  3. Ông:
  Nguyễn Văn Huy
  Cán bộ VP UBND xã.
  Thư Ký
  
  4. Ông:
  Nguyễn Thiện Nam
  HT TH Đa Nhinh.
  Thành viên
  
  5. Ông:
  Nguyễn Thế Liên
  HT TH Đa Kao.
  Thành viên
  
  6. Ông:
  Kơ Đơng Ha Se
  HT TH Đạ Tông.
  Thành viên
  
  7. Bà:
  Hồ Thị Hiền
  HT MN Đạ Tông.
  Thành viên
  
  Điều 2. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra theo đúng quy định tại Thông tư số 32/2012/TT-BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em năm tuổi; Thông tư số 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04/12/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định kiểm tra công nhận Phổ cập giáo dục Tiểu học và Phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi; công văn số: 3420/THPT ngày 23/04/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở và Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/03/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
  Thời gian làm việc: 01 ngày, ngày 28/10/2014.
  Địa điểm làm việc: Tại trường THCS Liêng Trang.
  Điều 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Đạ Tông, Hiệu trưởng các Trường Mầm Non, Tiểu học, THCS, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể có liên quan và các ông, bà có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành.
  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Lưu: VT.
  CHỦ TỊCH
  
  

  Avatar

  Quyết định thành lập Đoàn tự kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục năm 2014

   
  Gửi ý kiến