Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá trường THCS Liêng Trang

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:43' 03-05-2013
Dung lượng: 102.0 KB
Số lượt tải: 1726
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

Số: /QĐ - LTR
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đạ Tông, ngày 22 tháng 04 năm 2013.


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

Căn cứ Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT, ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo;
Xét đề nghị của Phó Hiệu trưởng, phụ trách công tác kiểm định,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường THCS Liêng Trang, gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Phòng Giáo dục (để b/c);
- Lưu: VT, HĐTĐG.
HIỆU TRƯỞNG


DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
(Kèm theo quyết định số /QĐ – LTR ngày 22/04/2013 của Hiệu trưởng Trường THCS Liêng Trang về việc thành lập hội đồng tự đánh giá )

TT
Họ và tên
Chức danh, chức vụ
Nhiệm vụ

1.
Ông:
PHAN VĂN DIỄN
Hiệu trưởng
Chủ tịch hội đồng

2.
Ông:
DƯƠNG ĐỨC THANH
Phó Hiệu trưởng
Phó Chủ tịch hội đồng

3.
Bà:
NGUYỄN THỊ MỘNG TRINH
Phó Hiệu trưởng
Phó Chủ tịch hội đồng

4.
Bà:
PHẠM THỊ HƯƠNG
Tổ trưởng
Thư ký

5.
Bà:
LÊ THỊ KIỀU THU
CTCĐ
Thành viên

6.
Bà:
NGUYỄN THỊ KIM LOAN
Tổ trưởng
Thành viên

7.
Bà:
TRẦN THỊ NGỌC HIẾU
Tổ trưởng
Thành viên

8.
Bà:
VÕ THỊ KIM SEN
Tổ trưởng
Thành viên

9.
Bà:
BẠCH THỊ HÀ
Bí thư chi đoàn
Thành viên

10.
Bà:
NGUYỄN THỊ HOÀI
Nhân viên
Thành viên


DANH SÁCH NHÓM THƯ KÝ
TT
Họ và tên
Chức danh, chức vụ
Nhiệm vụ

01.
Bà:
PHẠM THỊ HƯƠNG
Tổ trưởng
Thư Ký Trưởng

02.
Bà:
BẠCH THỊ HÀ
Giáo viên
Thư Ký Viên

03.
Bà:
TRẦN THỊ NGỌC HIẾU
Giáo viên
Thư Ký Viên

04.
Bà:
NGUYỄN THỊ HOÀI
Nhân viên
Thư Ký Viên

05.
Bà:
NGUYỄN THỊ KIM LOAN
Tổ trưởng
Thư Ký Viên


DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC
TT
Họ và tên
Chức danh, chức vụ
Nhiệm vụ

01.
Ông:
PHAN VĂN DIỄN
Hiệu trưởng
Tiêu chuẩn 1

02.
Bà:
NGUYỄN THỊ HOÀI
Nhân viên


03.
Bà:
TRẦN THỊ NGỌC HIẾU
Tổ trưởng
Tiêu chuẩn 2

04.
Bà:
VÕ THỊ KIM SEN
Tổ trưởng


05.
Bà:
NGUYỄN THỊ MỘNG TRINH
Phó Hiệu trưởng
Tiêu chuẩn 3

06.
Bà:
PHẠM THỊ HƯƠNG
Tổ trưởng


07.
Bà:
LÊ THỊ KIỀU THU
CTCĐ
Tiêu chuẩn 4

08.
Bà:
BẠCH THỊ HÀ
Bí thư chi đoàn


09.
Ông:
DƯƠNG ĐỨC THANH
Phó Hiệu trưởng
Tiêu chuẩn 5

10.
Bà:
NGUYỄN THỊ KIM LOAN
Tổ trưởngGửi ý kiến