Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quyết định thành lập hội đồng xét nâng lương, nâng phụ cấp đợt 1 năm 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:37' 07-09-2015
Dung lượng: 45.5 KB
Số lượt tải: 905
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

Số: 15 /QĐ - LTR
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Đạ Tông, ngày 12 tháng 04 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH
“Về việc thành lập Hội đồng xét nâng lương, nâng phụ cấp đợt 1 năm 2013”
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANNG
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về việc chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; Thông tư Liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Liên bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;
Căn cứ Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v: Phân cấp quản lý CBCCVC và công văn số 42/SNV-DDTQLCC ngày 21/02/2008 của Sở Nội Vụ V/v: Hướng dẫn tuyển dụng, quản lý và sử dụng CCVC;
Căn cứ văn bản số: 386/UBND ngày 14/7/2008 của UBND huyện Đam Rông V/v: Hướng dẫn thực hiện phân cấp quản lý viên chức;
Theo đề nghị của văn phòng trường THCS Liêng Trang;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng xét nâng lương, nâng phụ cấp đợt 1 năm 2013 cho cán bộ giáo viên công nhân viên Trường THCS Liêng Trang, gồm những ông (bà) có tên sau: (Có danh sách kèm theo)
Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ họp xét nâng lương, nâng phụ cấp cho cán bộ giáo viên công nhân viên theo các văn bản quy định hiện hành.
Điều 3. Văn phòng Trường THCS Liêng Trang và Ông (bà) có tên trong điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như điều 3.
- Lưu VT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN
(Tham gia Hội đồng xét nâng lương, nâng phụ cấp đợt I năm 2013, kèm theo Quyết định số 15./QĐ-LTR ngày 12/04/2013 của Hiệu trưởng trường THCS Liêng Trang)

STT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ trong hội đồng

1
PHAN VĂN DIỄN
Hiệu trưởng
Chủ tịch Hội đồng

2
NGUYỄN THỊ MỘNG TRINH
Phó hiệu trưởng
Phó chủ tịch hội đồng

3
DƯƠNG ĐỨC THANH
Phó hiệu trưởng
Phó chủ tịch hội đồng

4
LÊ THỊ KIỀU THU
Chủ tịch Công Đoàn
Thư ký

5
ĐỖ THỪA TRÍ
Tổ trưởng
Thành viên

6
NGUYỄN THỊ KIM LOAN
Tổ trưởng
Thành viên

7
HOÀNG THỊ MINH NGỌC
Tổ trưởng
Thành viên

8
TRẦN THỊ NGỌC HIẾU
Tổ trưởng
Thành viên

9
VÕ THỊ KIM SEN
Tổ trưởng
Thành viên

10
PHẠM THỊ HƯƠNG
Tổ trưởng
Thành viên


(Danh sách này có 10 người )
Gửi ý kiến