Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tờ trình đề nghị thành lập Hội đồng xét tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2014 - 2015

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Phan Văn Diễn
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:33' 07-09-2015
Dung lượng: 42.0 KB
Số lượt tải: 245
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

Số: 11 /TTr- LTR
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Đạ Tông, ngày 28 tháng 04 năm 2014


TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị thành lập Hội đồng xét Tuyển sinh
Năm học 2014 – 2015
Kính gửi: - Phòng Giáo dục và Đào tạo Đam Rông
Căn cứ Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;
Căn cứ công văn số 150/SGDĐT-KTKĐ ngày 11/2/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2014 - 2015;
Thực hiện công văn Số: 58/PGD&ĐT ngày 28/04/2014 của phòng Giáo dục và Đào tạo Đam Rông về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2014-2015.
Nay trường THCS Liêng Trang lập tờ trình đề nghị danh sách hội đồng xét Tuyển sinh năm học 2014 - 2015 như sau:
STT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ
Ghi chú

1
Phan Văn Diễn
Hiệu trưởng
Chủ tịch HĐ


2
Nguyễn Thị Mộng Trinh
Phó Hiệu trưởng
Phó CTHĐ


3
Phạm Thị Hương
Tổ trưởng
Thư Ký


4
Nguyễn Thị Hoài
Nhân viên
Ủy viên


5
Đặng Thị Trang
Nhân viên
Ủy viên


Danh sách này có 05 người
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
PGD ( báo cáo);
Lưu VT

Avatar

Tờ trình đề nghị thành lập Hội đồng xét tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2014 - 2015

 
Gửi ý kiến