Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Báo cáo tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:25' 24-11-2016
Dung lượng: 113.5 KB
Số lượt tải: 1511
Số lượt thích: 0 người
HỘI KHUYẾN HỌC ĐAM RÔNG
HỘI KHUYẾN HỌC XÃ ĐẠ TÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


Số: /BC - HKH ĐT
Đạ Tông, ngày tháng 11 năm 2016BÁO CÁO
Tổng kết công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Thực hiện công văn số 20/HKH ngày 10/11/2016 của Hội khuyến học huyện Đam Rông về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2016.
BCH Hội khuyến học xã Đạ Tông thực hiện đánh giá tổng kết công tác hoạt động Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, cụ thể như sau:

Phần I: BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016
I. Thuận lợi - Khó khăn:
Thuận lợi.
Hội khuyến học xã Đạ Tông gồm có 16 chi hội, trong đó có 9 chi hội thôn buôn, 5 chi hội trường học, 1 chi hội cơ quan ngành xã, 1 chi hội cơ quan Y tế. Tổng số hội viên đến nay có 681 hội viên.
Xã đã có Trung tâm học tập cộng đồng, số thành viên cán bộ trung tâm là 14 đồng chí, đã hình thành bộ máy tổ chức và đi vào hoạt động.
Tình hình kinh tế xã hội, đời sống của nhân dân đã từng bước được nâng lên. Sự nghiệp phát triển giáo dục của xã ngày càng tăng, chất lượng học tập được nâng cao, tỉ lệ học sinh vào các trường Đại học, Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, học nghề đã tăng lên rõ rệt. Công tác phổ cập giáo dục Mầm non; phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS được thực hiện một cách đồng bộ và thường xuyên.
Được sự quan tâm của Hội KH huyện, đặc biệt là sự quan tâm của Đảng uỷ, uỷ ban xã Đạ Tông. Sự phối kết hợp tốt với các ban ngành xã, chi bộ chính quyền các thôn, buôn, đã tạo mọi điều kiện cho hội hoạt động đem lại hiệu quả khá cao.
Các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các cá nhân trong và ngoài xã tặng quà và hiện vật nhằm giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập.
Khó khăn.
Kinh phí hỗ trợ cho hội hoạt động còn ít, chưa đảm bảo cho công tác hoạt động, cơ sở vật chất còn thiếu chưa đáp ứng nhiệm vụ hiện nay.
Việc quan tâm chỉ đạo của cấp chính quyền chưa thường xuyên. Công tác tuyên truyền, vận động chưa được sâu rộng.
Chưa được sự quan tâm ủng hộ của nhân dân, nên chưa thúc đẩy mạnh mẽ công tác xã hội hóa giáo dục ở địa phương.
II. Kết quả về công tác tổ chức và phát triển Hội:
1. Về công tác tổ chức:
Cán bộ tham gia BCH các chi hội: 80 đồng chí.
Cán bộ tham gia BCH Hội khuyến học xã: 14 đồng chí.
Củng cố kiện toàn BCH các chi hội, tổ hội hợp lý thiết thực và hoạt động có hiệu quả. Đặc biệt coi trọng phân công trong BCH, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các tổ chức thực hiện nhiệm vụ của hội.
2. Hoạt động của BCH, Ban Thường vụ và những chương trình hoạt động chủ yếu:
Các hoạt động của BCH, BTV từ xã đến chi hội, nề nếp đảm bảo sinh hoạt định kì, có chương trình kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý; có sự kết hợp đánh giá và đúc rút kinh nghiệm trong từng công việc.
3. Phát triển Hội và hội viên:
Tổng số hội viên 681, tăng 06 hội viên so với cùng kỳ năm trước.
Phát triển tổ chức Hội như thành lập mới chi hội, ban khuyến học, đến nay tổng số tổ chức Hội trên địa bàn: 16, trong đó chi hội: 16, Ban Khuyến học: 04
Công tác phát triển hội viên được các cấp hội chú trọng quan tâm và phát triển số lượng hàng năm; trong đó có các chức sắc, già làng, trưởng bản, trưởng họ tộc có uy tín trong thôn, buôn.
III. Công tác thông tin, tuyên truyền, bồi dưỡng:
Công tác thông tin, tuyên truyền.
BCH hội đã tổ chức tuyên truyền chủ trương chính sách pháp luật về Giáo dục của Đảng và Nhà nước trong địa bàn toàn xã, trong nhà trường, trong các thôn, buôn trong nhân dân và các em học sinh.
Xây dựng tổ chức phát triển giáo dục trong địa bàn toàn xã, trong các cơ quan ban ngành,đoàn thể, trường học. Tuyên truyền điều lệ của hội Khuyến học Việt Nam. Hội khuyến học Việt Nam là hạt nhân của cuộc vận
Avatar

Báo cáo tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

 
Gửi ý kiến