Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tờ trinh xin kính phí tổ chức tổng kết hội khuyến học năm 2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:26' 24-11-2016
Dung lượng: 33.0 KB
Số lượt tải: 43
Số lượt thích: 0 người
HỘI KH HUYỆN ĐAM RÔNG
HỘI KHUYẾN HỌC XÃ ĐẠ TÔNG
_____________________

Số: 02/TTr-HKH ĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________________________________________

Đạ Tông, ngày 24 tháng 11 năm 2016


TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí tổng kết công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2016 và tổ chức kiện toàn Ban chấp hành Hội khuyến học xã Đạ Tông nhiệm kỳ 2016 - 2020
__________________________________________

Kính gửi: Chủ tịch UBND Xã Đạ Tông

Căn cứ Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số: 113/2000/QĐ-UB ngày 23/10/2000 của UBND tỉnh Lâm Đồng, về việc cho phép thành lập Hội Khuyến học các cấp thuộc tỉnh Lâm Đồng;
Căn cứ Quyết định số: 19/QĐ-HKH ngày 07/11/2016 của Ban chấp hành hội khuyến học huyện Đam Rông về việc công nhận Ban chấp hành Hội khuyến học xã Đạ Tông nhiệm kỳ 2016 - 2020;
Căn cứ công văn số 20/HKH ngày 10/11/2016 của Hội khuyến học huyện Đam Rông về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2016;
BCH Hội khuyến học xã Đạ Tông đề nghị lãnh đạo UBND xã Đạ Tông hỗ trợ kinh phí, để tổ chức tổng kết công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2016 và ra mắt kiện toàn Ban chấp hành Hội khuyến học xã Đạ Tông nhiệm kỳ 2016 - 2020, cụ thể như sau:
- Tiền nước uống: 60 đại biểu x 10.000 đồng = 600.000 đồng.
- Tiền tài liệu: 60 đại biểu x 5.000 đồng = 300.000 đồng.
- Hỗ trợ tiền ăn: 60 đại biểu x 50.000 đồng = 3.000.000 đồng.
Tổng cộng: 3.900.000 đồng (Ba triệu chín trăn ngàn đồng)
Hội Khuyến học xã Đạ Tông kính trình lãnh đạo UBND xã Đạ Tông xem xét hỗ trơ, chi kinh phí để tổ chức hội nghị được thành công tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT.
TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH


 
Gửi ý kiến