Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Công văn thông báo nội dung và thời gian thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:34' 24-11-2016
Dung lượng: 40.5 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người

TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
BAN TỔ CHỨC HỘI THI
GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG

Số /CV - LTR
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đạ Tông, ngày tháng 11 năm 2016


Thông báo về thời gian tổ chức các vòng thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2016 - 2017Kính gửi: Các đồng chí tổ trưởng chuyên môn
Thực hiện kế hoạch số số 117/KH - LTR ngày 07/10/2016 của trường THCS Liêng Trang về tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016 - 2017;
Nay Ban tổ chức hội thi thông báo về thời gian tổ chức các vòng thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2016 - 2017 như sau:
1. Thời gian thực hiện các vòng thi.
1.1. Chấm SKKN-GPHI: Từ ngày 07 - 12/11/2016 (vòng 1)
1.2. Thi năng lực: Ngày 18/11/2016 (vòng 2)
1.3. Thi tiết dạy: Từ ngày 21 - 26/11/2016 (vòng 3)
2. Yêu cầu.
2.1. Tổ chuyên môn hướng dẫn giáo viên chuẩn bị tốt các nội dung tham gia hội thi theo quy định.
2.2. Về thi năng lực cần tập trung vào các nội dung sau:
- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học như sau: (2 điểm).
- Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục Đào tạo Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông như sau: (2 điểm).
- Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức (2 điểm).
- Quyết định số: 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đạo đức nhà giáo như sau: (1 điểm).
- Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chế độ làm việc của nhà giáo (1 điểm).
- Thông tư số 30/2009/TT-BGD ĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên (1 điểm).
- Nghị định 138/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Chỉnh phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục như sau: (1 điểm).
2.2. Về thi tiết dạy: Giáo viên cần chú ý sử dụng đồ dùng trực quan, kết hợp ứng dụng CNTT trong các tiết dạy.
Trên đây là thông báo về thời gian tổ chức các vòng thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2016 - 2017. Đề nghị các tiểu ban chuyên môn, các giáo viên dự thi nghiêm túc thực hiện.
Nơi nhận:
Như kg;
Ban tổ chức;
Dán văn phòng;
Lưu VT, BTC.
TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

HIỆU TRƯỞNG
PHAN VĂN DIỄN


 
Gửi ý kiến