Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quyết định thành lập Ban coi thi hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:15' 24-11-2016
Dung lượng: 40.5 KB
Số lượt tải: 94
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
BAN TỔ CHỨC HỘI THI
GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG

Số /QĐ - LTR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đạ Tông, ngày tháng 11 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban coi thi bài kiểm tra năng lực Giáo viên giỏi cấp trường
Năm học: 2016 - 2017

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ - LTR ngày 07/11/2016 của Hiệu trưởng trường THCS Liêng Trang về việc thành lập Ban tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016 - 2017;
Căn cứ Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên được ban hành kèm theo Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/07/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét năng lực công tác của cán bộ, giáo viên trong nhà trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban coi thi bài kiểm tra năng lực Giáo viên giỏi cấp trường năm học 2016 - 2017 với những ông (bà) có tên sau:
1.
Ông
PHAN VĂN DIỄN
Hiệu trưởng
Trưởng ban

2.
Ông
DƯƠNG ĐỨC THANH
Phó hiệu trưởng
Giám thị

3.
Bà
NGUYỄN THỊ MỘNG TRINH
Phó hiệu trưởng
Giám thị

 Điều 2. Ban coi thi có nhiệm vụ tổ chức coi thi theo đúng quy chế thi hiện hành.
Thời gian làm việc : 01 ngày, ngày 18/11/2016 (Thứ sáu).
Điều 3. Ban tổ chức hội thi và các ông (bà) có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu BTC, VT.
TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN
HIỆU TRƯỞNG
PHAN VĂN DIỄN


Avatar

Quyết định thành lập Ban coi thi hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường

 
Gửi ý kiến