Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quyết định ban hành nội quy tiếp công dân

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:31' 28-12-2016
Dung lượng: 81.0 KB
Số lượt tải: 429
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /QĐ - LTR
Đạ Tông, ngày tháng 11 năm 2016QUYẾT ĐỊNH
Ban hành nội quy tiếp công dân
tại trường THCS Liêng Trang


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CƠ SỞ LIÊNG TRANG

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo;
Căn cứ Luật Tiếp Công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số: 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp Công dân”;
Căn cứ Thông tư 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra chính phủ “Quy định quy trình tiếp công dân”;
Theo đề nghị của Hội đồng trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Nội quy tiếp công dân” của trường THCS Liêng Trang;
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành;
Điều 3. Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, cán bộ, giáo viên, nhân viên và các tổ chức, công dân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT.
 HIỆU TRƯỞNG
Phan Văn Diễn


PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

NỘI QUY
TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-LTR, ngày 28 tháng 11 năm 2016
của Hiệu trưởng trường THCS Liêng Trang)

Điều 1. Nghĩa vụ và quyền lợi của công dân
1. Cung cấp thông tin cá nhân; tuân theo Nội quy tiếp công dân và sự hướng dẫn của cán bộ, công chức tiếp công dân (viết tắt: người tiếp công dân) trong việc đăng ký và thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;
2. Giữ gìn trật tự, vệ sinh chung; tôn trọng đối với người tiếp công dân; nghiêm cấm việc kích động, gây rối trật tự, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan nhà nước, người tiếp công dân; người thi hành công vụ;
3. Không được can thiệp, dự nghe việc khiếu nại, tố cáo của người khác; trường hợp nhiều người (từ 05 người trở lên) cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung thì phải cử người đại diện;
4. Không được mang các vật dễ cháy, nổ, chất độc hại, hung khí, súc vật hay trẻ em vào nơi tiếp công dân;
5. Việc quay phim, chụp hình, ghi âm phải được sự đồng ý của người chủ trì tiếp công dân;
6. Được quyền khiếu nại, tố cáo về những hành vi của người tiếp công dân vi phạm các quy định của pháp luật về quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Hết giờ làm việc, công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị không được lưu lại nơi tiếp công dân.
Điều 2. Trách nhiệm của người tiếp công dân
1. Trang phục chỉnh tề; phải mang thẻ công chức, viên chức theo quy định;
2. Có thái độ tôn trọng, bảo đảm khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử trong việc tiếp công dân; không sách nhiễu, không gây phiền hà hoặc cản trở quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.
3. Tiếp nhận đơn, lắng nghe, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng luật định, đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết;
4. Phải bảo đảm công khai, dân chủ, kịp thời; tạo mọi điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân; đồng thời, ghi chép vào sổ theo dõi tiếp công dân đầy đủ nội dung do công dân trình bày, ghi phiếu tiếp dân theo mẫu quy định;
5. Giữ bí mật cho người tố cáo theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Người tiếp công dân được quyền từ chối tiếp công dân trong các trường hợp sau
1. Người trong tình trạng say do dùng
Avatar

Quyết định ban hành nội quy tiếp công dân

 
Gửi ý kiến