Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch chi hội khuyến học nhà trường năm 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:22' 05-01-2017
Dung lượng: 66.0 KB
Số lượt tải: 581
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Văn Nghị)
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
CHI HỘI KHUYẾN HỌC

Số /KH - LTR
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đạ Tông, ngày 05 tháng 01 năm 2017


KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG CHI HỘI KHUYẾN HỌC NHÀ TRƯỜNG NĂM 2017

Căn cứ Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg ngày 08/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ “Về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT”;
Căn cứ điều lệ hội Khuyến học Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 129/HĐ/KHV ngày 07/06/2011 của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam;
Thực hiện công văn số 20/HKH ngày 10/11/2016 của Hội khuyến học huyện Đam Rông về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2016;
Nay chi hội Khuyến học trường THCS Liêng Trang xây dựng kế hoạch công tác Khuyến học, khuyến tài năm 2017 với những nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Nhằm đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập gắn với việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đồng thời xây dựng phát triển tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của hội khuyến học cho phù hợp với mục tiêu mới trên cơ sở phát triển giáo dục theo các mục tiêu chiến lược.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong cán bộ và nhân dân; tuyên truyền giáo dục thông qua nhiều hình thức phong phú như đưa công tác khuyến học, khuyến tài vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của các đoàn thể, tổ chức tuyên truyền sâu rộng thường xuyên về mục đích, ý nghĩa nội dung của phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập để mọi người dân nhận rõ tầm quan trọng của phong trào nhằm tạo sự đồng thuận và hưởng ứng.
3. Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng, góp phần từng bước xây dựng một xã hội học tập theo tinh thần thực hiện nghị quyết đại hội Đảng. Khuyến khích phong trào học tập, nâng cao trình độ văn hóa, nghề nghiệp của mọi người, trong nhà trường và xã hội, góp sức phấn đấu cho sự công bằng xã hội về quyền lợi học tập của mọi người, trong thôn buôn.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP.
1. Công tác tuyên truyền.
1.1. Tổ chức tuyên truyền chủ trương chính sách pháp luật về Giáo dục của Đảng và Nhà nước trong giáo viên, cán bộ nhân viên, cha mẹ học sinh và các em học sinh. Làm cho mọi người thấy rõ “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”.
1.2. Huy động sự tham gia tích cực của toàn xã hội vào quá trình giáo dục, tạo mối quan hệ thường xuyên giữa gia đình và xã hội. Xây dựng trường chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, ngăn chặn các tệ nạn xã hội và mặt trái thị trường xâm nhập vào nhà trường và thế học sinh.
1.3. Làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài trong nhà trường động viên khích lệ các em, nhằm thúc đẩy phong trào học tập đạt kết quả cao nhất, phát huy nội lực để phối hợp với các tổ chức trong xã hội hướng vào nhà trường.
2. Công tác xây dựng tổ chức Hội
2.1. Củng cố, kiện toàn mỗi lớp cử một đại diện cha mẹ học sinh để giữ mối quan hệ giữa các bậc phụ huynh với nhà trường, với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn trong việc thông tin hai chiều chăm lo giáo dục học sinh nhất là học sinh cá biệt, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
2.2. Phối hợp hành động với các tổ chức chính trị xã hội địa phương, với bộ phận chuyên môn và các tổ chức đoàn thể của nhà trường để làm tốt công tác Khuyến học.
2.3. Đẩy mạnh công tác phát triển hội viên. Vận động hội viên tham gia các hoạt động của Hội khuyến học. Vận động nhân dân xây dựng CSVC cho trường học, tổ chức việc quản lý học sinh trong khu dân cư, ngăn chặn tệ nạn xã hội xâm nhập và học đường.
3. Đổi mới trong nội dung hoạt động.
3.1. Tham gia vào việc mở rộng giáo dục đảm bảo công bằng xã hội trong học tập của các tầng lớp dân cư, các dân tộc tôn giáo. Xây dựng cơ sở vật chất, hướng tới xây dựng trường chuẩn Quốc gia năm 2017.
3.2. Vận động giáo viên dạy phụ đạo cho học sinh nghèo, học sinh khuyết tật, vận động giáo viên giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
3.3. Xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh
Avatar

Kế hoạch chi hội khuyến học nhà trường năm 2017

 
Gửi ý kiến