Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch hội đồng trường năm học 2014 - 2015

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:36' 18-04-2017
Dung lượng: 57.5 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD& ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /KH- LTR
Đạ Tông, ngày tháng 10 năm 2014


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
Năm học: 2014 - 2015

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo;
Căn cứ vào Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kì 2012-2015 và Nghị quyết của Hội đồng trường nhiệm kì 2013-2018;
Căn cứ vào kế hoạch số 38/KH-PGD&ĐT ngày 18 tháng 8 năm 2014 của phòng giáo dục đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 bậc trung học cơ sở;
Hội đồng trường xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2014 - 2015 như sau:
I. Mục tiêu, phương hướng chung:              
Quán triệt Nghị quyết Đảng bộ huyện Đam Rông lần II; tiếp tục thực hiện chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; chỉ thị số 33/2006/CT – TTg ngày 08/9/2006 của Thủ Tướng chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Tăng cường kỉ cương nề nếp, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; phát triển quy mô giáo dục.
II. Nhiệm vụ cơ bản của Hội đồng trường trong năm học:
1) Quyết nghị về mục tiêu, chiến lược, các dự án, kế hoạch đầu tư và phát triển của nhà trường trong năm học;
2) Quyết nghị về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của nhà trường; giới thiệu người để bổ nhiệm cán bộ quản lí theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
3) Giám sát các hoạt động của nhà trường; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường.
III. Các chỉ tiêu phấn đấu
* Chất lượng đào tạo
- Học lực:
     + Giỏi:  chiếm  2,5 %;
     + Khá:  chiếm  30 %;
     + Trung bình:  chiếm 60 %.
- Hạnh kiểm:
     + Tốt:  chiếm 60 %;
     + Khá:  chiếm 19,8 %;
     + Trung bình:  chiếm 0.2%.
* Danh hiệu thi đua
- Danh hiệu tập thể:
     + Chi bộ Đảng: Đạt chi bộ trong sạch vững mạnh;
     + Trường: Tập thể lao động tiên tiến;
     + Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc;
     + Đội: Vững mạnh xuất sắc;
IV. Các biện pháp thực hiện:
1. Đưa các nhiệm vụ của nhà trường, đặc biệt là nhiệm vụ giáo dục vào Nghị quyết.
Căn cứ vào Nghị quyết của Đảng các cấp, Hội đồng trường định hướng và phê chuẩn những chủ trương, chỉ tiêu giảng dạy thực hiện nhiệm vụ năm học, đó là Hội đồng trường giao trách nhiệm cho BGH, BCH Công đoàn, trưởng các tổ chức do nhà trường chủ trì nghiên cứu xem xét, bố trí, giao nhiệm vụ cho từng cá nhân, tập thể với tinh thần dân chủ - công khai - công bằng - hiệu quả, đạt yêu cầu về Sức khoẻ - năng lực - trình độ. Các tổ chức đoàn thể dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, của tổ chức cấp trên thực hiện chức năng quyền hạn của mình với tinh thần trách nhiệm cao.
Hội đồng trường quyết nghị các chỉ tiêu phấn đấu trước khi đưa ra Hội nghị cán bộ giáo viên, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và các tổ chức liên quan trong nhiệm vụ giáo dục, chủ động trong việc đổi mới phương pháp dạy học, tự chủ nội dung dạy học nhưng dưới sự chỉ đạo thống nhất của lãnh đạo nhà trường, tổ chức dạy học đúng quy trình, đủ số môn số tiết theo kế hoạch dạy học (thời khóa biểu), biên chế và xây dựng kế hoạch năm học.
Hội đồng trường tổ chức đúc rút kinh nghiệm - mở Hội nghị bổ sung nghị quyết cụ thể chi tiết đó là:
Tiếp tục giữ vững danh hiệu Trường đạt chuẩn quốc gia.
Từng bước nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng HSG, chất lượng đội ngũ.
2. Công tác xây dựng các đoàn thể, công tác XHHGD.
Hội đồng trường yêu cầu các tổ chức đoàn thể trong
Avatar

Kế hoạch hội đồng trường năm học 2014 - 2015

 
Gửi ý kiến