Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch hội đồng trường năm học 2015 - 2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:38' 18-04-2017
Dung lượng: 82.5 KB
Số lượt tải: 47
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD& ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /KH- LTR
Đạ Tông, ngày tháng 10 năm 2015


KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
Năm học: 2015 - 2016

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 11/08/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
Căn cứ Công văn số 2763/SGDĐT-GDTrH ngày 04/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo lâm Đồng về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2015-2016;
Căn cứ công văn số 136/PGD&ĐT ngày 04/09/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đam Rông về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 bậc học THCS;
Nay hội đồng trường THCS Liêng Trang xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 với những nội dung như sau:
I. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG:
1.Tập trung quán triệt mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhất là sự nghiệp GD-ĐT cho mọi tập thể, cá nhân CBVC và học sinh trong toàn trường góp phần nâng cao nhận thức và hành động đúng nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ GD đã đề ra đáp ứng yêu cầu giáo dục ngày càng cao của xã hội.
2. Quyết nghị về kế hoạch phát triển và giám sát các hoạt động của nhà trường.
3. Quyết nghị về mục tiêu, chiến lược, các dự án, kế hoạch đầu tư và phát triển của nhà trường trong từng giai đoạn và từng năm học;
4. Quyết nghị về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của nhà trường; giới thiệu người để bổ nhiệm làm Hiệu trưởng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
5. Giám sát các hoạt động của nhà trường; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
1. Các chỉ tiêu cần đạt:
1.1. Tập thể:
- Trường: Lao động tiên tiến,
- Liên đội : Xuất sắc,
- Công đoàn: Vững mạnh ,
- Chi đoàn : Vững mạnh.
1.2. Cá nhân:
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 5-6
- Giáo viên cấp giỏi trường: 12-14
1.3. Chất lượng giáo dục:
- Duy trì số lượng: 100%
- Học lực : Giỏi: 3%; Khá: 35 %; Trung bình: 57 %; Yếu: < 5%
- Hạnh kiểm: Khá, tốt : 95%, không có hạnh kiểm yếu
1.4. Các thành tích khác:
- Học sinh lớp 9 đoạt giải cấp Huyện: 20
- Học sinh đoạt giải cấp Tỉnh: 2
2. Công tác xây dựng đoàn thể, công tác XHHGD và các tổ chức liên quan:
- Từ năm học 2015-2016 Hội đồng trường yêu cầu các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tiếp tục phải phát huy nội lực, đồng thời nhạy bén đón nhận các điều kiện ngoại lực để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của mình đạt kết quả cao nhất.
- Căn cứ vào nghị quyết của chi bộ, nghị quyết của hội nghị CB-CC-VC, quyết định của đại hội các đoàn thể, HĐT chuẩn y những nội dung tiêu chí về giáo dục. Chú trọng quá trình tổ chức, quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá các hoạt động nhưng yêu cầu nhà trường phải đầu tư kế hoạch con người, quỹ vốn hỗ trợ để các tổ chức đoàn thể hoạt động theo chức năng nhiệm vụ, bằng phong trào thi đua . Phấn đấu 100% tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh xuất sắc năm học 2015-2016.
- Về việc xây dựng XHHGD: HĐT sẽ chủ động tham mưu với Đảng uỷ, HĐND, UBND, Phối hợp với các trường đóng trên địa bàn, các đoàn thể hữu quan xúc tiến mạnh mẽ công tác XHHGD. Với nhà trường phải có trách nhiệm đóng vai trò chủ đạo hưởng ứng tích cực công tác XHHGD, động viên CBVC và HS tham gia
Avatar

Kế hoạch hội đồng trường năm học 2015 - 2016

 
Gửi ý kiến