Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Hướng dẫn đánh giá công nhân các danh hiệu khuyến học

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Mai Doan
Ngày gửi: 11h:02' 28-10-2017
Dung lượng: 204.5 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM
--------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------


Hà Nội, ngày ……. tháng ……. năm 2015


HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN
CÁC DANH HIỆU “GIA ĐÌNH HỌC TẬP”, “DÒNG HỌ HỌC TẬP”,
“CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP” cấp thôn/bản/ấp/tổ dân phố hoặc tương đương
và “ĐƠN VỊ HỌC TẬP” ở cơ sở thuộc xã quản lý
(Ban hành theo Quyết định số 448/QĐ-KHVN ngày 01 tháng 12 năm 2015
của Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam)

Theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ trong Quyết định số 281/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến 2020” ngày 20/2/2014, Hội Khuyến học Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá, công nhận các Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp thôn/bản/ấp/tổ dân phố hoặc tương đương (sau đây gọi tắt là “Cộng đồng học tập” cấp thôn) và “Đơn vị học tập” ở cơ sở thuộc xã quản lý (Trường học/Đơn vị/Doanh nghiệp …) (sau đây gọi tắt là “Đơn vị học tập” ở cơ sở) và đã được Chính phủ cho phép triển khai đại trà trong toàn quốc.
Để Bộ tiêu chí được áp dụng thống nhất cho tất cả các địa phương, vùng, miền trong cả nước, Hội Khuyến học Việt Nam hướng dẫn việc tổ chức đánh giá, công nhận các Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp thôn và “Đơn vị học tập” ở cơ sở trong giai đoạn từ 2016 - 2020 như sau:
I. Những vấn đề chung
1. Bộ tiêu chí này là Bộ tiêu chí khung, được xây dựng trên cơ sở những quy định của Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 9/1/2013; Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố cụ thể hóa các tiêu chí, điều chỉnh các chỉ tiêu cho phù hợp và có tác dụng thúc đẩy phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị ở địa phương.
2. Hướng dẫn này quy định về tổ chức đánh giá, công nhận các Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp thôn và “Đơn vị học tập” ở cơ sở từ năm 2016 đến năm 2020;
II. Mục đích
1. Động viên, khuyến khích phong trào xây dựng các mô hình học tập ở cơ sở, tạo điều kiện, cơ hội cho mọi người được học tập thường xuyên, học tập suốt đời.
2. Tư vấn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp lập kế hoạch, xây dựng các mô hình học tập phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khu vực, vùng, miền.
3. Giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức đánh giá, công nhận các Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp thôn và “Đơn vị học tập” ở cơ sở góp phần xây dựng địa phương trở thành một xã hội học tập.
III. Tiêu chí đánh giá, công nhận các Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp thôn và “Đơn vị học tập” ở cơ sở
A. Tiêu chí đánh giá, công nhận Danh hiệu “Gia đình học tập”
Học tập của trẻ em trong gia đình.
Học tập của người lớn trong gia đình.
Điều kiện học tập của gia đình.
Tác động, hiệu quả học tập của các thành viên trong gia đình.
B. Tiêu chí đánh giá, công nhận Danh hiệu “Dòng họ học tập”
Học tập của các gia đình trong dòng họ.
Điều kiện học tập của dòng họ.
Tác động, hiệu quả học tập của các gia đình trong dòng họ.
C. Tiêu chí đánh giá, công nhận Danh hiệu “Cộng đồng học tập” cấp thôn/bản/ấp/tổ dân phố hoặc tương đương
Học tập của các gia đình trong thôn/bản/ấp/tổ dân phố hoặc tương đương.
Điều kiện học tập ở thôn/bản/ấp/tổ dân phố hoặc tương đương.
Tác động, hiệu quả học tập
 
Gửi ý kiến