Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:47' 26-02-2012
Dung lượng: 41.0 KB
Số lượt tải: 283
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
_____________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________

Số: 25/QĐ-LTR
Đạ Tông,  ngày 25 tháng 04 năm 2011QUYẾT ĐỊNH
V/v Thành lập Ban chỉ đạo
“Xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2011 - 2015”


HIỆU TRƯỞNG TRƯÒNG THCS LIÊNG TRANG

Căn cứ thông tư số 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 2 năm 2010 của bộ GD&ĐT V/v: Ban hành quy chế công nhận trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc gia;
Căn cứ nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Huyện ủy Đam Rông V/v Nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương từ nay đến năm 2015 và những năm tiếp theo;
Căn cứ Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v: Phân cấp quản lý CBCCVC;
Căn cứ công văn số: 60/PGD&ĐT ngày 19/04/2011 của phòng Giáo dục và Đào tạo Đam Rông V/v Hướng dẫn kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2011 - 2015;
Theo đề nghị của văn phòng nhà trường;

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay Thành lập Ban chỉ đạo “Xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2011 - 2015” gồm các ông(bà) có tên sau:
1.
Ông
PHAN VĂN DIỄN
Hiệu trưởng
Trưởng ban

2.
Bà
NGUYỄN THỊ MỘNG TRINH
Phó Hiệu trưởng
Phó Trưởng ban

3.
Ông
DƯƠNG ĐỨC THANH
CT Công Đoàn
Thành viên

4.
Ông
ĐỖ THỪA TRÍ
Tổ trưởng
Thành viên

5.
Bà
NGUYỄN THỊ KIM YẾN
Tổ trưởng
Thành viên

6.
Bà
NGUYỄN THỊ QUỲNH
Tổ trưởng
Thành viên

7.
Ông
NGUYỄN GIA MIN
BT Đoàn TN
Thành viên

Điều 2: Ban chỉ đạo “Xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2011 - 2015” Trường THCS Liêng Trang có nhiệm vụ lập kế hoạch, triển khai phấn đấu xây dựng và phát triển nhà trường để đạt các tiêu chuẩn trường học đạt chuẩn quốc gia;
Tổ chức tự đánh giá cơ sở nhà trường để đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định tại thông tư số 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 2 năm 2010 của bộ GD&ĐT;
Điều 3: Văn phòng trường THCS Liêng Trang, các bộ phận công tác có liên quan và các ông(bà) có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
Phòng GD (b/c);
Như điều 3;
Lưu VT.
Hiệu trưởngGửi ý kiến