Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Báo cáo kiểm điểm theo nghị quyết TW4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:50' 28-10-2015
Dung lượng: 70.0 KB
Số lượt tải: 828
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG ỦY XÃ ĐẠ TÔNG
CHI BỘ TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

Số - BC/CB-LTR

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đạ Tông, ngày tháng 12 năm 2012BÁO CÁO
Kiểm điểm của tập thể chi bộ trường THCS Liêng Trang
theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề
cấp bách về xây dựng đảng hiện nay"


Thực hiện Kế hoạch số 40-KH/HU ngày 06/12/2012 của Huyện uỷ Đam Rông về việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2012.
Thực hiện công văn số 15-CV/ĐU ngày 20/12/2012 của Đảng uỷ Đạ Tông về việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo và đảng viên năm 2012.
Chi bộ trường THCS Liêng Trang xây dựng báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" với các nội dung cụ thể như sau:

Phần I: Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng:
1. Ưu điểm.
1.1 Năm học 2012 - 2013 trường THCS Liêng Trang có 49 cán bộ giáo viên và 701 học sinh. Chi bộ có tổng số 09 Đảng viên, trong đó nữ 04, dân tộc 00. Trong những năm vừa qua, Chi bộ đã lãnh đạo phong trào giáo dục của nhà trường đạt được những kết quả đáng phấn khởi: nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2011 -2012, các tổ chức đoàn thể của nhà trường hằng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chi bộ Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011.
1.2 Chi bộ trường THCS Liêng Trang luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định, đoàn kết nhất trí cao. Tập thể chi bộ có trách nhiệm cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.
1.3 Chỉ đạo công tác xây dựng và bảo vệ Đảng; công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện Luật công chức, Luật viên chức và quy định về những điều đảng viên không được làm ở các lĩnh vực được phân công phụ trách. Đồng thời, có trách nhiệm cao trong việc đề ra những chủ trương, biện pháp để lãnh đạo xây dựng lập trường tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên; những hình thức, biện pháp đấu tranh ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc chi bộ quản lý.
1.4 Các đồng chí đảng viên luôn tiền phong gương mẫu, không có biểu hiện sa sút về ý chí chiến đấu; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và Quy định về những điều đảng viên không được làm.
1.5 Tập thể chi bộ luôn nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, không để xảy ra tình trạng chia bè phái, gây mất đoàn kết trong nội bộ. Khi có tình hình, vụ việc sai sót, vi phạm xảy ra đã thực sự thẳng thắn tự phê bình và phê bình; thường xuyên lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong chi bộ không ngừng rèn luyện phấn đấu, giữ gìn đạo đức, lối sống lành mạnh và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2. Hạn chế, yếu kém
2.1. Công tác lãnh đạo xây dựng lập trường tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên chưa đạt hiệu quả cao.
2.2. Công tác giáo dục chính, tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên chưa được thường xuyên liên tục, chưa có kế hoạch biểu dương những gương điển hình dẫn đến lối sống của tập thể và cá nhân chưa có phân định rõ ràng; sức chiến đấu của một số cán bộ đảng viên chưa mạnh, còn nể nang, né tránh, tâm lý an phận thủ thường.
2.3. Một số cán bộ, đảng viên chưa thực sự tiền phong gương mẫu, còn vi phạm những nội quy, quy chế của đơn vị.
2.4. Tập thể chi bộ đôi khi chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc đấu tranh tự phê bình và phê bình, chưa kiên quyết trong xử lý đối với những sai sót, vi phạm của cán bộ, đảng viên như: Ví dụ cách góp ý cho đồng nghiệp đôi khi thiếu tinh thần xây dựng, hoặc những vi phạm quy chế chuyên môn; thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác, chưa tận tụy với công việc, chưa tận tụy với học sinh
Gửi ý kiến